Reklamacije

Postupak reklamacije 

Potrošač može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, na sledeće načine: usmeno, telefonskim putem, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu fiskalnog računa ili drugog dokaza o kupovini na uvid (kopija fiskalnog računa, slip, izvod iz banke i slično).

Reklamacija može biti izjavljena slanjem na mail contact@lifebalance.rs, telefonom 0112028655 ili lično na adresi Cara Uroša 36-38 11000 Beograd

Kada nam izjavite reklamaciju, u obavezi smo da Vam potvrdimo prijem reklamacije i saopštimo broj pod kojim je zavedena u našoj evidenciji.
Dužni smo da Vam najkasnije u roku od 8 dana odgovorimo na reklamaciju. Važno je da znate da ćemo rok od 8 dana računati od trenutka kada nam pošaljete proizvod na dogovorenu adresu, jer tek po prijemu proizvodamožemo da utvrdimo da li postoji nedostatak. Naš odgovor će sadržati odluku da li prihvatamo Vašu reklamaciju, izjašnjenje i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Ukoliko prihvatimo Vašu reklamaciju, u obavezi smo da je rešimo u narednih 15, odnosno 30 dana za tehničku robu. Ako postoje poteškoće u rešavanju reklamacije, tražićemo Vašu saglasnost za produženje roka za rešavanje.
Ukoliko Vam je stigla oštećena pošiljka, molimo Vas da nam najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema proizvoda prijavite eventualna oštećenja nastala u transportu, nedostajanje nekih delova ili neispravnost proizvoda.

O svim detaljima vezanim za nesaobraznost proizvoda, te o načinu na koji se reklamacija može rešiti, upoznajte se u odeljku Uslovi online kupovine gde su detaljnije objašnjena Vaša prava propisana Zakonom o zaštiti potrošača.

Privredno društvo Life Balance doo, ovim obaveštava Potrošače da smo kao Trgovac prema Zakonu o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“, br. 88/2021) obavezni da učestvujemo u vansudskom rešavanju potrošačkih sporova pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ukoliko Potrošač podnese predlog za pokretanje postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora.

Korpa